11
mar
2020
Lund City
Grand Hotel
Bantorget 1
Lund,  222 29
Sweden

Sara Jarmakowski-Svanbom, avdelningschef akustik, Tyréns
Ljud finns överallt och har blivit en allt viktigare fråga i samhällsdebatten. Buller är efter luftföroreningar det som påverkar människans hälsa mest i en stad. Vi bygger i alltmer bullerutsatta lägen och inom stadsplaneringen är det därför av stor vikt att man planerar för hur man utformar bostäder, skolor och andra lokaler för att skapa goda ljudmiljöer även på dessa platser. Lika viktigt som det är att skärma av oönskat ljud utomhus är det att skapa goda ljudmiljöer inomhus. En skola eller ett kontor med en välutformad akustik skapar trivsamma arbetsmiljöer och mer välmående elever/medarbetare.